Tekijä: Koski

Oikeusasiamies: asiakkaan tiedusteluihin on vastattava

eoah 1514/2016 Suurlähetystön lainvastainen menettely viisumiasian oikaisuvaatimuksen käsittelyssä

Suurlähetystön päätös perustui virheelliseen tietoon – viranomaistoiminnan julkisuuden kannalta mielenkiintoista oli seuraava:

3.2 Tiedusteluihin vastaaminen

Suomen suurlähetystö on lisäksi toiminut virheellisesti, koska kantelijan kysymyksiin ja tiedusteluihin ei ole vastattu.

Hallintolain 8 § mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Kantelija kirjoittaa, ettei ole saanut suurlähetystöstä vastauksia viisumiasiaa koskeviin kysymyksiinsä. Kantelija on viestissään 6.4.2016 myös ulkoasiainministeriölle kirjoittanut, ettei Suomen suurlähetystö Pristinassa Kosovossa vastaa hänen tiedusteluihinsa. Ulkoasianministeriön kansalaisuuspalvelut yksiköstä on vastattu kantelijalle viisumia koskevasta menettelystä 8.4.2016. Vastauksessa todetaan, että Suomen Pristinan suurlähetystö tulee vastaamaan omalta osaltaan esitettyihin kysymyksiin. Ulkoasianministeriön edustustolta saaman selvityksen mukaan edustusto ei ole voinut ajan kulumisen ja edustuston henkilöstövaihdosten vuoksi varmistua, onko edustusto vastannut kantelijan asiaa koskeviin kysymyksiin.

Ulkoasianministeriö ja edustusto pahoittelevat, mikäli kantelijan tiedusteluun ei ole epähuomioissa vastattu. Ulkoasianministeriö kiinnittää jatkossa edustuston huomion asiakasviesteihin vastaamiseen hallintolain 8 § edellyttämällä tavalla. Näkemykseni mukaan viranomaisen pitää pystyä selvittämään, mitä tiedusteluita viranomaiselle on saapunut ja mihin niistä on vastattu riippumatta henkilövaihdoksista.

Advertisement

KHO: AVI ei saanut vain hylätä valtakirjaa – ei muotovaatimuksia

Julkaisemattomassa ratkaisussa

KHO 12.4.2017 T 1722

Avi jätti antamatta asiakirjoja henkilöä koskien, vaikka asiakirjapyynnön yhteydessä esitettiin valtakirja. Mikäli valtakirja ei olisi riittänyt asiakirjapyynnön toteuttamiseen, olisi pitänyt tehdä vielä lisäselvitys.

”Suostumukselle ei ole julkisuuslain 26 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetty muotovaatimuksia, mutta suostumuksen on kuitenkin oltava nimenomainen.”

Asia palautettiin viranomaiselle uudelleen ratkaistavaksi.

Länsimetro puhututtaa aina vaan

Yhtiöitetyn julkisen rahan ongelmat osoittanut tapaus Länsimetro on noussut taas lähipäivinä julkisuuteen, kun yhtiö ei suostu julkistamaan tuoreinta selvitystä, eikä edes perusteita selvitykselle.

KHO Liski vs. Verohallinto (kaksi ratkaisua)

Muu päätös 1782/2017

http://kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1492500328117.html

Suoraa lainausta ratkaisusta:

Toimittaja Jarno Liski on Verohallinnolle 1.10.2013 esittämässään 20-kohtaisessa tietopyynnössä pyytänyt tietoja ja asiakirjoja, jotka liittyvät Verohallinnon toimintaan Liechtensteinissa sijaitsevissa pankeissa olevien suomalaisten tilinhaltijoiden tietojen käsittelyssä.

Verohallinto on päätöksellään 31.10.2013 siitä lähemmin ilmenevillä perusteilla hylännyt tietopyynnön.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on Jarno Liskin Verohallinnon päätöksestä tekemän valituksen johdosta antamallaan valituksenalaisella päätöksellä, siltä osin kuin asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, oikeuttanut Liskin saamaan tiedon seuraavista asiakirjoista

Muu päätös 1783/2017

http://kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1492500896809.html

Suoraa lainausta ratkaisusta:

Toimittaja Jarno Liski on 5.2.2014 pyytänyt saada eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialta Verohallinnon apulaisoikeusasiamiehelle asiassa dn:o 4103/2/13 antaman lausunnon ja selvityksen Verohallinnon suorittamista toimenpiteistä liittyen Liechtensteinissa toimivan LGT-pankin suomalaisiin asiakkaisiin.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 7.2.2014 siirtänyt asiakirjapyynnön Verohallinnon ratkaistavaksi.

Verohallinto on päätöksellään 21.2.2014 antanut Liskille eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle antamansa lausunnon siltä osin kuin siihen ei Verohallinnon käsityksen mukaan sisälly verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa säädettyä tietoa tai sellaista tietoa, joka on julkisuudessa olleiden tietojen perusteella yhdistettävissä apulaisoikeusasiamiehen selvityspyynnössä yksilöityjen verovelvollisten verotus-, verovalvonta- ja rikosilmoitusmenettelyyn Verohallinnossa.

Verohallinto on hylännyt asiakirjapyynnön kokonaisuudessaan lausunnon liitteenä olevan verotarkastusyksikön selvityksen osalta.

Sivustopäivitys: 21.4.: Uusia opastekstejä

 1. Oppaaseen lisätty sivut:
 2. Uutisiin lisätty kategoriat alavalikoihin. Jatkossa jokainen sivuston blogiuutinen kuuluu omaan kategoriaan:
  • Tutkimus: tiedotteet koskien tätä hanketta
  • Päivitys: Julkisuuslaki.net -sivustolle tehdyt päivitykset
  • Keskustelu: vastauksia meille esitettyihin kysymyksiin tai omia kommenttejamme päivänpolttaviin asioihin
  • Ratkaisut: oikeuden tai ylimpien laillisuusvalvojien uusia ratkaisuja asiakirjajulkisuuteen liittyvissä asioissa
  • Uutisissa: mitä asiakirjajulkisuuteen liittyen on uutisoitu vast’ikään

Toimitusten tietopyynnöt tutkimuksen kohteena

Jyväskylän yliopistossa on käynnistynyt tutkimushanke, jossa selvitetään julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen hyödyntämistä journalistisessa tiedonhankinnassa. Hankkeessa kartoitetaan toimitusten erimuotoisia kokemuksia viranomaisyhteistyöstä, vuorovaikutuksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttaneista tekijöistä sekä arvioidaan ratkaisuja havaittuihin ongelmatilanteisin. Toinen osa hanketta on aiempien oikeustulkintojen hyödyntäminen pyydettyjen aineistojen julkisuuden arvioinnissa.

Tutkimuksen lähtökohtana on, että tietopyynnöissä esiin nousevien julkisuusperiaatteen harmaiden alueiden ja käytäntöjen kartoittaminen ja kokeileminen parantavat journalistien toimintamahdollisuuksia. Lisäksi ne edesauttavat journalistista aineistojen hankintaa ja laajemmin viranomaistietoa koskevan julkisuuskulttuurin avautumista.

Tutkijat pyytävät tietopyyntöjä toteuttaneilta toimituksilta ja yksittäisiltä toimittajilta vapaamuotoisia tapauskertomuksia kokemuksistaan seuraavista asioista:

 • tietopyynnön kohteena ollut viranomainen
 • mitä tietoja tai aineistoja tietopyyntö koski, tietojen liittyminen suunniteltuun juttuun
 • kuinka tietopyyntö toteutettiin ja toimitettiin viranomaiselle
 • kuinka tietopyyntö onnistui jutun tavoitteiden näkökulmasta: mitä viranomainen vastasi, saiko toimitus kaiken / vain osan / ei mitään pyydetyistä tiedoista, kuinka viranomainen perusteli mahdollisia puutteita tietojen luovuttamisessa
 • kuinka asia eteni tämän jälkeen, valitettiinko ratkaisusta,
 • mikä merkitys tapahtuneella oli suunnitellun jutun kannalta, valmistuiko juttu suunnitellusti / muulla tavoin / luovuttiinko jutun toteuttamisesta

Tutkimushankkeeseen liittyy myös maksuton konsultointimahdollisuus. Yksittäisiä tietopyyntötapauksia tarkastellaan yhdessä kyselyyn vastanneiden kanssa, annetaan toiminnasta palautetta sekä keskustellaan mahdollisista jatkotoimista.

Heikki Kuutti (tutkimuskoordinaattori)

+358 40 576 7865, heikki.kuutti@jyu.fi

Aleksi Koski (projektitutkija)

+358 40 805 4146, aleksi.koski@jyu.fi

Julkisuuslaki.net tässä ja nyt!

Julkisuuslaki.net tässä ja nyt!

Tämä hankkeemme projektisivusto päivittyy viikoittain vuoden ajan.  Hankkeen päätyttyä sen sisältö kootaan julkisuuslaki.fi -sivustolle, josta löytyy aiemman julkisuuslakia käsittelevän tutkimushankkeen tulokset ja muuta julkisuuslakia koskevaa aineistoa.

Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa -hankkeen tavoitteena on edistää julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen yleistymistä rutiininomaiseksi tiedonhankinnan menetelmäksi. Tarkoituksena on konsultoida toimituksia tietopyyntöjen laatimisessa, yhteistyössä pyyntöjen kohteina olevan viranomaisten kanssa ja selvittää ongelmatapauksia.  Muutamien toimitusten kanssa olemmekin jo tehneet maksutonta yhteistyötä. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli aihe kiinnostaa!

Tälle sivustolle syntyy vuoden mittaan opasaineistoa, jonka sisällysluettelo on jo tarkasteltavissa. Lisäksi keräämme asiakirjajulkisuuteen liittyviä hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja sekä ylimpien laillisuusvalvojien kannanottoja, ja laadimme niistä sivustolla julkaistavat tiivistelmät.

Hankkeen projektisivusto on laadittu WordPress-alustalle osittain siksi, että käyttäjien olisi helppo kommentoida sivuja ja esittää kysymyksiä. Lisäksi asioiden uutisointi on kätevää blogimuotoisena.

Pidetään yhteyttä!

Terveisin

Aleksi Koski, FM,  projektitutkija
@aksukoski
aleksi.koski@jyu.fi
+358 40 805 4146

Heikki Kuutti, FT,  tutkimuskoordinaattori
heikki.kuutti@jyu.fi
+358 40 576 7865