7 luku: Salassapidosta poikkeaminen ja sen lakkaaminen

Luvun 35 pykälässä mainitaan salassapidon maksimiaikarajat: joko suojattavan intressin loppuminen tai:

Viranomaisen asiakirjan salassapitoaika on 25 vuotta, jollei toisin ole säädetty tai lain nojalla määrätty. Yksityiselämän suojaamiseksi 24 §:n 1 momentin 24–32 kohdassa salassa pidettäväksi säädetyn asiakirjan tai niitä vastaavan muussa laissa salassa pidettäväksi säädetyn tai muun lain nojalla salassa pidettäväksi määrätyn asiakirjan salassapitoaika on 50 vuotta sen henkilön kuolemasta, jota asiakirja koskee tai, jollei tästä ole tietoa, 100 vuotta.

Muutoin tämä laissa aika pitkä luku käsittelee pääasiassa tiedonluovutusta oikeustapauksissa sekä muille viranomaisille. Muiden viranomaisten kanssa tietopyynnöt sujuvat tiivistettynä näin:

 • Julkiset asiakirjat kuuluu antaa jokaiselle (myös viranomaiselle).
 • Harkinnanvaraiset asiakirjat on syytä antaa vedoten viranomaisten
  keskinäiseen yhteistyöhön (hallintolaki 10§).
 • Salassapito koskee sivullisille annettavia tietoja: julkisuuslaissa on
  useita pykäliä, jotka oikeuttavat viranomaiset saamaan salattuja
  tietoja, mikäli ne kuuluvat olennaisesti viranomaisen toimintaan,
  jolloin toinen viranomainen ei ole sivullinen (26§, 27§, 28§, 29§, 30§).

EDELLINEN: 6 Luku: Salassapitovelvoitteet

SEURAAVA: 8 luku: Erinäiset säännökset